CHRZEST ŚWIĘTY

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Mt 28, 19-20

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Jak należy przygotować się do sakramentu chrztu świętego?

Chrzest Święty zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy, przynosząc odpowiednie dokumenty, tj.:

Odpis aktu urodzenia z USC.

Dane osobowe rodziców i chrzestnych.

Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni dostarczyć ze swojej kancelarii parafialnej zaświadczenie potwierdzające, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję matki bądź ojca chrzestnego.

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do Chrztu Świętego, ale za pisemną zgodą Księdza Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

Zapisywać do Chrztu Świętego dziecko mogą tylko rodzice lub jedno z nich.

Przy wyborze imienia dziecka kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła Rzymskokatolickiego.

Pamiątką Chrztu Świętego jest świeca chrzcielna i biała szata, na której można wyszyć imię dziecka i datę Chrztu Świętego.

Pamiętajmy o rocznicach Chrztu Świętego. Godnym polecenia jest zamówienie Mszy Świętej i przystąpienie do spowiedzi i Komunii Świętej, w dniu rocznicy przyjęcia tegoż Sakramentu, włączającego nasze dziecko do wspólnoty Kościoła.